Shop

ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “Family shadow matching” ในตะกร้าเรียบร้อย

Find the picture

FREE

Find the picture

กิจกรรมนี้ส่งเสิรมพัฒนาการเด็ก อายุ 1 – 6 ปี

  • ฝึกการสังเกต
  • เปรียบเทียบภาพเหมือนต่าง
  • ฝึกสมาธิและารจดจ่อ
  • การจับดินสอวงกลม

รายละเอียด

Find the picture

กิจกรรมนี้ส่งเสิรมพัฒนาการเด็ก อายุ 1 – 6 ปี

  • ฝึกการสังเกต
  • เปรียบเทียบภาพเหมือนต่าง
  • ฝึกสมาธิและารจดจ่อ
  • การจับดินสอวงกลม

วิธีการ

คุณแม่ชี้ให้ลูกดูภาพตัวอย่างในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ จากนั้นให้ลูกตามหาภาพที่เหมือนกับภาพที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นเมื่อเจอล้วให้วงกลมภาพนั้นค่อย ๆ สังเกตไปจนทั่วแล้ววงกลมเพื่อหาคำตอบจนครบค่ะ